Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling I : Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging

....

Artikel 2: Deze rechten zijn verschuldigd op de erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt.