Het testament en de behandelende geneesheer in Belgie

Testament ten voordele van de behandelende geneesheer

Art. 909. Belgisch Burgerlijk Wetboek:    Doctoren in de geneeskunde of de heelkunde, officieren van gezondheid en apothekers, die een persoon hebben behandeld gedurende de ziekte waaraan hij overleden is, kunnen geen voordeel genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament, die hij, in de loop van die ziekte, te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt.
Hiervan zijn uitgezonderd :

1 de beschikkingen tot vergelding van diensten, onder bijzondere titel gemaakt, met inachtneming van het vermogen van de beschikker en van de bewezen diensten;
2 De algemene beschikkingen ten voordele van bloedverwanten tot en met de vierde graad, mits de overledene geen erfgenamen in de rechte lijn achterlaat; tenzij degene ten voordele van wie de beschikking gemaakt is, zelf tot die erfgenamen behoort.
Dezelfde regels gelden voor de bedienaar van de eredienst.

 

Het beroepsgeheim van de behandelende geneesheer

Geneesheren vallen in Belgie onder het beroepsgeheim in 2005 volgens artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek. De geneesheer is de aangewezen persoon om te bevestigen of de testator al dan niet gezond is van geest. In 2005 volgens artikel 901 Belgisch Burgerlijk Wetboek moet de testator gezond zijn van geest om een testament te kunnen maken. Vaak zullen de door het testament benadeerde erfgenamen trachten aan te tonen dat de testator het testament heeft opgemaakt op in een periode waarin hij niet gezond was van geest.

In 2005 wordt aangenomen dat het beroepsgeheim niet te strikt moet toegepast worden en na het overlijden een rechtmatig verkregen medisch getuigschrift - bijvoorbeeld omdat de testaor er zelf om verzocht heeft bij zijn geneesheer - voor de rechtbank mag gebruikt worden.

Over het testament in Belgie:

handtekening

datum

handtekening

notaris

priester

getuige

 

De boekhouder

De notaris

De advocaat

De rechter