Testamenten

Ouderlijke boedelverdeling bij akte van uiterste wil

Ik wil dat mijn goederen na mijn overlijden als volgt onder mijn twee kinderen worden verdeeld:

a) Mijn dochter ... zal in haar erfdeel alle bedragen, effecten en waarden die op mijn naam geplaatst zijn  bij bank ... verkrijgen;

b) Mijn dochter ... zal in haar erfdeel mijn huis gelegen te ... verkrijgen.

De noatriele akte die de uitwerking van deze verdeling zal vaststellen, zal de gebruikelijke voorwaarden bevatten omtrent de ingenottreding, de ontstentenis van waarborg betreffende de oppervalkte, de ontstentenis van verhaal tussen de deelgenoten indien er erfdienstbaarheden bestaan, en andere.

Vrijwaringsbedingen: Vooruitmaking - Strafbeding - Waardering op overlijdensdag

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Verdelingen door de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, tussen hun afstammelingen gemaakt