Fideicommis de residuo bij testament

Successierechten

Op vlak van de successierechten is er wel een tarief van toepassing tussen de oorspronkelijke beschikker en de uiteindelijke verkrijger. Dit kan een voordeel zijn, bijvoorbeeld om te vermijden dat het hoge tarief van van toepassing is tussen nicht en suikertante te vermijden. De (groot)vader maakt dan een testament met een restlegaat ten voordelen van zijn kleinkinderen die zullen ontvangen wat overblijft van zijn erfenis na het overlijden van hun suikertante.

Het restlegaat kan ook in de vorm van een schenking worden gemaakt.

 

2747.com / law /

contact

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Testamenten

Artikel 53 Vlaamse wetboek van successierechten anno 2006

Wanneer een met fide´commis bezwaard goed op de gesubstitueerde overgaat, zomede in geval van aanwas of terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van elk tijdelijk of levenslang recht, zijn de rechten van successie en van overgang bij overlijden verschuldigd naar de graad van verwantschap tussen de overledene en de gesubstitueerde of andere verkrijger.

In deze verscheidene gevallen, blijven de ten laste van de bezwaarde of van de ingestelde in eerste rang geheven rechten aan de Staat vervallen, tenzij de substitutie, de aanwas of de terugvalling binnen het jaar na het overlijden van de beschikker plaats hebbe, in welk geval de eerste geheven rechten op de eisbaar geworden rechten worden aangerekend, zonder dat er evenwel aanleiding tot restitutie kunne zijn, en behoudens eventuele toepassing van artikel 67.

Vrije mening over het restlegaat

Indien de testator niets bedingt, zal de begunstigde niet kunnen wegschenken of kunnen testeren. Misschien is deze techniek minder geschikt voor grote ingewikkelde vermogens waarin vele eigendommen zitten waarvan de manier waarop ze moeten beheerd geen belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Dit betekent dat hij alleen kan beschikken onder bezwarende titel en dan komt de kwestie van de zaakvervanging boven.

Maar ook ingeval een restlegaat wordt gemaakt ten voordelen van een levenspartner om na diens overlijden het eigendom te laten erven door eigen broers of zussen, kan men zich de vraag stellen wat het lot van het huis zal zijn. Het is onzeker of de partner nog in het huis zal willen investeren en het goed onderhouden en herstellen indien hij weet dat het toch moet gaan naar de tweede begunstigden en hij het niet eens is met die keuze en in feite liever iemand anders zou begunstigen. Normaal heeft men die vrijheid als eigenaar.

Indien de partner het toch eens is met die keuze, kan men er eventueel ook op vertrouwen dat hij bij testament zelf ervoor zal zorgen dat de goederen bij de verkozen latere begunstigden (eigen broers of zus, of hun kinderen) terecht komen na het overlijden van de partner.

Samengevat: door het restlegaat legt men een vermogen aan banden voor een misschien erg lange toekomst, zeker waneer een restlegaat gemaakt waarbij de eerste begunstigde nog lang kan leven. Vooral het niet meer kunnen wijzigen van de beschikking na het overlijden van de testator is een nadeel. In sommige gevallen zal het beheer van een vermogen bestaande uit bijvoorbeeld 1 onroerend goed door verschillende gebonden eigenaars doorheen de tijd geen grote rol spelen.

Concrete toepassing: De ouders van een minderbegaafd kind kunnen een restlegaat maken waarbij in de eerste plaats hun kind de begunstigde is en na het overlijden van hun kind, een familielid of een instelling met een goed doel als tweede begunstigde van hun vermogen wordt aangeduid. Op deze manier zorgen de ouders ervoor dat hun kind dat zijn vermogen toch niet zelf zal kunnen beheren, niets tekort zal komen aangezien het kind volledig kan beschikken over het kapitaal en dat dit kapitaal toch goed zal beheerd worden aangezien zij vertrouwen hebben in het goede beheer en de goede zorgen van een familielid of een instelling, en bovendien diegene die de tweede begunstigde eigenaar is, wel zal zorgen dat het kapitaal goed beheerd wordt, zodat er nog wat overblijft. Men kan hierover ook schrijven dat de tweede begunstigde het minderbegaafd kind veel zal tekort doen om snel en veel te kunnen erven.