Het internationaal testament

In Washington DC werd in 1973 een verdrag afgesloten betreffende de vormvereisten voor het opmaken van een testament. Indien de vormvereisten die in het verdrag worden opgelegd, worden nageleefd, zal het testament geldig zijn in alle verdragsluitende staten, zodat er nergens betwisting kan ontstaan over het feit dat het testament van de testator in een land niet zou geldig zijn.

De vormvereisten zijn een compromis tussen verschillende rechtstelsels in de wereld, zoals het Anglo-Amerikaanse recht en de Civil Law landen.

11 JANUARI 1983. - Wet houdende goedkeuring van het verdrag houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament, en van de bijlage, opgemaakt te Washington op 26 oktober 1973. Publicatie in het belgisch Staatsblad van 11-10-1983

In Belgie is deze vorm van het opmaken van een testament gekend onder de naam 'internationaal testament'. In 2005 wordt deze vorm van opmaak zeer zelden gebruikt in Belgie. De gangbare vormen van het opmaken van een testament in Belgie in 2005 zijn het eigenhandig testament en het openbaar testament (dat wordt gedicteerd aan de notaris).

Over het testament in Belgie:

Handtekening

Datum Verpleegster

Notaris

Priester

Getuigen