de wettelijke erfgenamen en het testament

de wettelijke erfgenamen

De wet schrijft voor wie wat zal erven. Hiervan kan echter worden afgeweken door de erflater.

een algemeen legaat

Door het algemeen legaat worden de wettelijke erfgenamen uitgesloten van de nalatenschap, behouden indien zij een voorbehouden erfdeel hebben krachtens de wet. Een algemeen legaat is de uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater aan een of meer personen de algemeenheid van de goederen geeft die hij bij zijn overlijden zal nalaten. (Bron artikel 1003 Burgerlijk Wetboek).

Art. 1004. Wanneer, bij het overlijden van de erflater, erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op zijn goederen toekent, treden deze erfgenamen, door zijn dood, van rechtswege in het bezit van alle goederen van de nalatenschap; en de algemene legataris moet hun de afgifte van de in het testament begrepen goederen vragen.

"Ik stel aan voor mijn enige en algemene legataris(sen), vooruit en buiten paart en met vrijstelling van inbreng (voornamen, naam, beroep, geboorteplaats- en datum, adres) ... om over al de goederen van mijn nalatenschap te beschikken en er het genot van te hebben vanaf mijn overlijden."

een legaat onder algemene titel

Een legaat onder algemene titel is dat waarbij de erflater een gedeelte vermaakt van de goederen waarover hij volgens de wet mag beschikken, zoals de helft, een derde, of al zijn onroerende goederen, of al zijn roerende goederen, of een bepaald gedeelte van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen.

Wanneer de erflater slechts over een gedeelte van het beschikbaar gedeelte heeft beschikt, en zulks onder algemene titel, is de legataris met de natuurlijke erfgenamen gehouden tot het uitkeren van de bijzondere legaten, naar evenredigheid van zijn aandeel. (bron artikel 1013 Burgerlijk Wetboek)

een bijzonder legaat

Hierdoor blijven de wettelijke erfgenamen erven.