Het testament en de verpleegster in Belgie

In 2005 Kunnen zowel verpleegster als verzorgend personeel in rusthuizen niet bij testament van de patiŰnt ontvangen. Ook schenkigen onder de levenden aan hen zijn verboden.

Een dame wenst een testament te maken in voordeel van een beheerder van een rustoord van het OCMW waar zij verblijft. Volgens artikel 909 BW is dit verboden. De betrokken dame kan echter een testament kan opmaken in voordeel van het OCMW in het algemeen.

Relatieve nietigheid

Het gaat, in hoofde van de erflater, om een relatief nietige rechtshandeling. De eventuele erfgenamen, in wiens voordeel de relatieve nietigheid zou kunnen spelen, kunnen het legaat altijd bekrachtigen.

De ratio legis van art. 909 B.W. is mogelijk misbruik van machtspositie en van be´nvloeding tegengaan.

2747.com / law / will / nurse

contact

Testamenten

Schenkingen

Successierechten

Burgerlijk recht

Erfrecht

Familiaal vermogenrecht

artikel 909 Belgisch Burgerlijk Wetboek

In 2005 was de tekst van artikel 909 Belgisch Burgerlijk Wetboek:

  "Doctors in de genees-, heel- en verloskunde, officieren van gezondheid en apothekers, die een persoon hebben behandeld gedurende de ziekte waaraan hij overleden is, kunnen geen voordeel genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament, die hij, in de loop van die ziekte, te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt.


Beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden kunnen geen voordeel genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt.


Hiervan zijn uitgezonderd :
1░ de beschikkingen tot vergelding van diensten, onder bijzondere titel gemaakt, met inachtneming van het vermogen van de beschikker en van de bewezen diensten;
2░ De algemene beschikkingen ten voordele van bloedverwanten tot en met de vierde graad, mits de overledene geen erfgenamen in de rechte lijn achterlaat; tenzij degene ten voordele van wie de beschikking gemaakt is, zelf tot die erfgenamen behoort;
3░ de beschikkingen ten voordele van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of de persoon met de wie de beschikker een feitelijk gezin vormt.


Dezelfde regels worden in acht genomen ten aanzien van de bedienaren van de erediensten en andere geestelijken, alsmede ten aanzien van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Trefwoorden inzake het testament in Belgie:

Handtekening

Priester Datum Notaris Getuigen
Internationaal testament Testamentaire Voogdij Gezondheid van geest
Centraal register der testamenten (CRT)