Orgaantransplantatiewet

Wegneming bij levenden

Wie gehuwd is moet ook toestemming van zijn huwelijkspartner hebben om zijn organen te mogen weggeven.

De toestemming bij minderjarige donoren: ...

 

2747.com / law / Testamenten

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Orgaantransplantatiewet anno 2006

HOOFDSTUK II. Wegneming bij levenden.

Art. 5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, kan wegneming (van organen, weefsels of cellen) bij levenden slechts worden verricht bij een donor die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die er vooraf in toegestemd heeft.

Art. 6. § 1. Wanneer de wegneming bij levenden ernstige gevolgen kan hebben voor de donor of wanneer zij betrekking heeft op organen, weefsels of cellen die niet regeneren, kan ze alleen worden verricht als de receptor in levensgevaar verkeert en de transplantatie van organen, weefsels of cellen van een overledene geen even bevredigend resultaat kan opleveren.

§ 2. Voor de in § 1 bedoelde wegneming is vereist :

1° indien de donor gehuwd is, de toestemming van de met hem samenlevende echtgenoot;

indien de donor geen 21 jaar is, de toestemming van de personen of van de persoon van wie, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de toestemming tot het huwelijk van een minderjarige is vereist.

Art. 7. § 1. Wanneer de wegneming bij levenden normalerwijze geen ernstige gevolgen kan hebben voor de donor en wanneer zij betrekking heeft op organen of weefsels die kunnen regeneren, en wanneer zij bestemd is voor een transplantatie bij een broer of een zuster, dan kan zij worden verricht op de personen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben.

Wanneer de wegneming van cellen bij levenden normalerwijze geen ernstige gevolgen kan hebben voor de donor dan kan zij worden verricht op de personen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben.

§ 2. Voor de in § 1 bedoelde wegneming is vereist :

1° indien de donor de leeftijd van (12) jaar heeft bereikt, zijn voorafgaande toestemming;

1°bis. Indien de donor de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt, moet hij vooraf de mogelijkheid krijgen zijn mening te uiten;

2° indien de donor gehuwd is, de toestemming van de met hem samenlevende echtgenoot;

3° de toestemming van de personen of van de persoon van wie, overeenkomstigde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de toestemming tot het huwelijk van een minderjarige is vereist.

Art. 8. § 1. De toestemming tot het wegnemen van een orgaan, weefsel of cel bij levenden moet vrij en bewust worden gegeven. Ze is te allen tijde herroepbaar.

§ 2. De toestemming moet schriftelijk worden gegeven in het bijzijn van een meerderjarige getuige. Zij moet gedagtekend en ondertekend zijn door de personen of door de persoon die hun toestemming moeten geven en door de meerderjarige getuige.

§ 3. Het bewijs van de toestemming moet worden geleverd aan de geneesheer die zich voorneemt de wegneming te verrichten.

Art. 9. De geneesheer die zich voorneemt een wegneming van een orgaan, weefsel of cel te verrichten, moet zich ervan vergewissen dat de voorwaarden van de artikelen 5 tot 8 zijn vervuld.

Hij moet de donor en in voorkomend geval de personen van wie de toestemming vereist is, duidelijk en volledig inlichten over de lichamelijke, psychische, familiale en sociale gevolgen van de wegneming.

Hij moet vaststellen dat de donor zijn beslissing oordeelkundig en met een niet te betwijfelen altruļstisch doel heeft genomen.

 

2747.com / law / Testamenten

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht