Koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil te kennen geven
...
Artikel 4 : Elke persoon die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven heeft en in staat is zijn wil te doen kennen, kan in een uitdrukkelijke wilsbeschikking verklaren dat hij kandidaat-donor is na overlijden.

Commentaar

De wil van de overledene heeft voorrang op de wil van de nabestaanden.

Om zijn wil na zijn overlijden te doen respecteren dient de overledene ervoor te zorgen dat zijn wilsverklaring wordt geregistreerd.

Deze registratie wordt gedaan via de gemeente, dienst bevolking.