Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 :Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

...

Artikel 895 BW : Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.

Rechtsleer