Het geheim karakter van het testament

Tijdens het leven van de erflater

De erflater kan kiezen voor een testament waarvan alleen hij de inhoud kent.

Het openbaar testament

Dit testament wordt door de notaris eigenhandig geschreven. Het wordt ook voorgelezen aan de testator. Er dienen twee getuigen aanwezig te zijn bij de opmaak van een openbaar testament.

De notaris zal uiteraan niets meedelen over het testament dat hij voor iemand opstelde. Hij respecteert het beroepsgeheim.

Agenten van het bestuur der registratie hebben wel inzage in de akten en het repertorium van de notaris, maar zolang de erflater leeft, dient de notaris deze personen geen inzage in testamenten te verschaffen. (art 181 Wetboek registratierechten)

De inhoud van een testament dat U door een notaris laat opmaken mag door niemand anders openbaar worden gemaakt dan de testamentmaker zelf indien hij dat wenst.

Het eigenhandig testament

Dit kan steeds volledig geheim blijven.

Het testament in internationale vorm

1. Het testament moet schriftelijk worden gemaakt. Het moet niet noodzakelijk door de erfater zelf zijn geschreven/ Het mag om het even welke taal zijn geschreven, met de hand of enig ander middel.

2. De erflater verklaart in tegenwoordigheid van twee getuigen en van een persoon die bevoegd is om in dezen op te treden, dat het stuk zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent. De erflater is niet verplicht aan de getuigen of aan de bevoegde persoon kennis te geven van de inhoud van het testament.

3. De erflater tekent het testamenr in tegenwoordigheid van de getuigen en van de bevoegde persoon of, indien hij het vroeger heeft getekend, erkent en bevestigd zijn handtekening.

Indien de erfkater niet kan tekenen, geeft hij daarvan aan de bevoegde persoon de oorzaak op, en deze vermeldt zulks op het testament. Daarenboven kan de erflater volgens de wet krachtens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied, toegelaten zijn om een ander persoon te vragen in zijn naam te tekenen.

De getuigen en de en de bevoegde persoon brengen dadelijk hun handtekening op het testament aan, in tegenwoordigheid van de erflater.

4. De handtekeningen moeten aan het einde van het testament worden aangebracht. Indien het testament uit verscheidene bladzijden bestaat, moet ieder blad door de erflater getekend, of, indien hij niet kan tekenen, door de persoon die in zijn naam tekent, of indien er geen is, door de bevoegde persoon. Bovendien moet elk blad worden genummerd.

5. De datum van het testament is die van de ondertekening door de bevoegde persoon.

bron:  Wet van 11 januari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament (BS, 11 oktober 1983)

Na het overlijden van de erflater

De notaris heeft een beroepsgeheim. Over de inhoud van zijn akten kan hij alleen aan rechtstreeks belanghebbende partijen mededelingen doen. In geval van herroepen testamenten kan blijft er een plicht tot discretie bestaan, zelfs tegenover de erfgenamen.

Wens van de overledene

De erflater kan in zijn testament uitdrukkelijk tot bepaalde geheimhoudingen verzoeken.