De inbezitstelling van de nalatenschap (saisine)

De algemene legataris in een authentiek testament zonder reservataire erfgenamen

Deze algemene legataris geniet automatisch van het bezit der nalatenschap.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Art. 1006 anno 2006: "Wanneer, bij het overlijden van de erflater, geen erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op diens goederen toekent, treedt de algemene legataris, door de dood van de erflater, van rechtswege in het bezit, zonder de afgifte te moeten vragen."

Art. 1008 BW anno 2006: "In het geval van artikel 1006 moet de algemene legataris, indien het een eigenhandig of een internationaal testament betreft, zich in het bezit doen stellen door een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, geschreven onderaan op een verzoekschrift, waarin melding wordt gemaakt van de deponering bedoeld in artikel 976."