erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 11 :

De bevoegde persoon houdt een exemplaar van de verklaring en overhandigt een ander aan de erflater.