erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 12 :

Tot het tegendeel bewezen is wordt de verklaring van de bevoegde persoon aanvaard als een voldoende bewijs van de formele geldigheid van de akte, als testament in de zin van deze wet.