erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 3 :

1 Het testament moet schriftelijk worden gemaakt.

2 Het moet niet noodzakelijk door de erflater zelf zijn geschreven.

3 Het mag in om het even welke taal zijn geschreven, met de hand of door enig ander middel.


Commentaar

Deze bepaling bevat vormvereisten die zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.