erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 6 :

1 De handtekeningen moeten aan het einde van het testament worden aangebracht.

2 Indien het testament uit verscheidene bladen bestaat, moet ieder blad door de erflater worden getekend, of, indien hij niet kan tekenen, door de persoon die in zijn naam tekent, of indien er geen is, door de bevoegde persoon. Bovendien moet elk blad worden genummerd.