erfgenaam

Verdrag van 26 oktober 1973 houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament en Bijlage

Artikel 9 :

De bevoegde persoon hecht aan het testament een verklaring die in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 10, waaruit blijkt dat aan de vereisten van deze wet is voldaan.