Verdrag van Bazel van 16 mei 1972

Law : will : treaty

CRT - Centraal Register der Testameneten

13 januari 1977. - Wet houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972.

Artikel 1. De Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, zal volkomen uitwerking hebben.

Art. 2. Het orgaan dat belast is met de in de artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst voorgeschreven registratie en met het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, is de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen.

Dit orgaan is eveneens belast met het overzenden van de inlichtingen die door de nationale organen van de andere Overeenkomstsluitende Staten worden gevraagd.

Art. 3. De bepalingen van artikel 4 van de Overeenkomst zijn niet toepasselijk op de testamenten die bij militaire overheden worden neergelegd.

Art. 4. Het stelsel van registratie van testamenten wordt uitgebreid:

1. tot de huwelijksovereenkomsten waarbij de echtgenoten of aanstaande echtgenoten elkaar voor het geval van overleving, het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan, toewijzen, en tot die overeenkomsten welke afwijzen van de gelijke verdeling van de gemeenschappelijke goederen in natura;

2. tot de erfstellingen bij overeenkomst tussen echtgenoten.

Art. 5. De Koning kan de verplichting tot registratie uitbreiden tot enige andere beschikking die van invloed kan zijn op de vererving van een nalatenschap.

Art. 6. De Koning bepaalt de vorm en de modaliteiten van de registratie, de inlichtingen die het verzoek tot registratie moet bevatten, de tijd gedurende dewelke de registratie wordt bewaard en het tarief van de kosten.

Art. 7. De verplichting tot registratie van testamenten zoals bepaald door de voornoemde Overeenkomst zal in werking treden op 1 januari 1977.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

13 JANUARI 1977. - Wet houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972.

Artikel 1. De Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, zal volkomen uitwerking hebben.

Art. 2. Het orgaan dat belast is met de in de artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst voorgeschreven registratie en met het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, is de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen.

Dit orgaan is eveneens belast met het overzenden van de inlichtingen die door de nationale organen van de andere Overeenkomstsluitende Staten worden gevraagd.

Art. 3. De bepalingen van artikel 4 van de Overeenkomst zijn niet toepasselijk op de testamenten die bij militaire overheden worden neergelegd.

Art. 4. Het stelsel van registratie van testamenten wordt uitgebreid:

1. tot de huwelijksovereenkomsten waarbij de echtgenoten of aanstaande echtgenoten elkaar voor het geval van overleving, het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan, toewijzen, en tot die overeenkomsten welke afwijzen van de gelijke verdeling van de gemeenschappelijke goederen in natura;

2. tot de erfstellingen bij overeenkomst tussen echtgenoten.

Art. 5. De Koning kan de verplichting tot registratie uitbreiden tot enige andere beschikking die van invloed kan zijn op de vererving van een nalatenschap.

Art. 6. De Koning bepaalt de vorm en de modaliteiten van de registratie, de inlichtingen die het verzoek tot registratie moet bevatten, de tijd gedurende dewelke de registratie wordt bewaard en het tarief van de kosten.

Art. 7. De verplichting tot registratie van testamenten zoals bepaald door de voornoemde Overeenkomst zal in werking treden op 1 januari 1977.

(Publicatie in Belgisch Staatsblad: 6 mei 1977 - Inwerkingtreding (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: 16 mei 1977)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht