Stedenbouwwet van 1962

IV. Bepalingen van verschillende aard

Hoofdstuk 2. - Inlichtingen te verstrekken door de openbare besturen en de notarissen

Artikel 63
par. 1
par. 2 : De gemeenten houden een inventaris bij van alle percelen op hun grondgebied waarvoor een niet-vervallen verkavelingsvergunning bestaat en waarop nog niet gebouwd is, evenals van ....

Elke persoon die erom verzoekt, kan ter plaatse inzage nemen van die inventaris.


Artikel 63bis
In de reclame betreffende de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van een erfpacht of van een opstalrecht met betrekking tot onroerende goederen, moet de notaris de meest recente stedebouwkundige bestemming van die goederen ondubbelzinning aanduiden met gebruik van de benamingen zoals deze voorgeschreven zijn in de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
De notaris dient tevens omstandig melding te maken van de vigerende vergunningen of de stedebouwkundige attesten die op de te verkopen goederen betrekking hebben.