Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996

Artikel 63:

par. 1 : De Vlaamse regering bepaalt:

5° de vorm en de inhoud van de stedenbouwkundige attesten ...

6° binnen welke termijnen de attesten en inlichtingen moeten verstrekt of afgeleverd worden.