law : zoning : act

Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening


Titel 1: Inleidende bepalingen

Titel 2: Planning

Titel 3: Vergunningenbeleid

Titel 4: Diverse bepalingen

Titel 5: Handhavingsmaatregelen

Titel 6: Wijzigingsbepalingen

Titel 7: Slotbepalingen

Wetsgeschiedenis: 1999
notarieel wetboek