Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 4: Diverse bepalingen

Hoofdstuk I: Informatieverplichtingen (art. 134-142)

Hoofdstuk II: Fiscale bepalingen (art. 143)

Hoofdstuk III: Het grondfonds (art. 144)

Hoofdstuk IV: Rechtszekerheid inzake vergunde woningen en gebouwen, die gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone (art. 145-145quater)

Hoofdstuk V: Bijzondere bepalingen inzake de gewestplanbestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (art. 145quinquies)