Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Titel 7: Slotbepalingen

Hoofdstuk I: Opheffingsbepalingen (art. 167-173)

Hoofdstuk II: Overgangsbepalingen (art. 174-204):
Artikel 174 :

Artikel 177 :

...

Artikel 192 : Verkavelingsakkoorden

Artikel 192 bis : Functiewijzigingen

Artikel 194 :

Artikel 199 : Informatieverplichtingen notaris