law : zoning : act

DORO: Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in 2006:

Titel 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk I: Doelstellingen en begrippen. (art. 1-5) Hoofdstuk II: Jaarverslag en Jaarprogramma (art. 6) Hoofdstuk III: Adviesorganen (art. 7-9) Hoofdstuk IV: De ambtenaren van ruimtelijke ordening (art. 10-17)

Titel 2: Planning Hoofdstuk I: Ruimtelijke structuurplannen (art. 18-36) Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 37-53) Hoofdstuk III: Stedenbouwkundige verordeningen (art. 54-60) Hoofdstuk IV: Het grondbeleidsplan (art. 61-62) Hoofdstuk V: Recht van voorkoop en onteigening (art. 63-75,) Hoofdstuk VI: De rooilijnplannen (art. 76-77) Hoofdstuk VII: Ruilverkaveling, herverkaveling en landinrichting ( art. 78-83) Hoofdstuk VIII: Planschade en planbaten (art. 84-91)

Titel 3: Vergunningenbeleid Hoofdstuk I: Het plannenregister (art. 92-95) Hoofdstuk II: Het vergunningenregister (art. 96-98) Hoofdstuk III: Vergunningen (art. 99-133)

Titel 4: Diverse bepalingen Hoofdstuk I: Informatieverplichtingen (art. 134-142) Hoofdstuk II: Fiscale bepalingen (art. 143) Hoofdstuk III: Het grondfonds (art. 144) Hoofdstuk IV: Rechtszekerheid inzake vergunde woningen en gebouwen, die gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone (art. 145-145quater) Hoofdstuk V: Bijzondere bepalingen inzake de gewestplanbestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (art. 145quinquies)

Titel 5: Handhavingsmaatregelen: Strafbepalingen (art. 146-159) - Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister - Vernietiging titel

Titel 6: Wijzigingsbepalingen (art. 163-166)

Titel 7: Slotbepalingen Hoofdstuk I: Opheffingsbepalingen (art. 167-173) Hoofdstuk II: Overgangsbepalingen (art. 174-204)

DORO (zoals laatst gewijzigd op 10 maart 2006)
2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Het DORO kwam tot stand in 1999