DORO : Titel V. Handhavingsmaatregelen - Hoofdstuk I: Strafbepalingen

afdeling 3. Herstelmaatregelen

Artikel 149 - Artikel 150 - Artikel 151

Artikel 150

Indien de herstelvordering van de burgerlijke partij enerzijds en die van stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen, bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht.