DORO : Titel V. Handhavingsmaatregelen - Hoofdstuk I: Strafbepalingen

[AFDELING 6. Transactie]

(decreet van 8 maart 2002, artikel 3)

Artikel 158 - Artikel 159

[Bestaat het in artikel 146 bedoelde misdrijf niet in het uitvoeren van werken of het verrichten of voortzetten van handelingen of wijzigingen die een inbreuk plegen op de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg of op de uitvoering van de krachtens dit decreet vastgestelde verordeningen of op voorschriften van een verkavelingsvergunning en wordt nadien hetzij een definitieve stedenbouwkundige vergunning bekomen voor deze werken, handelingen of wijzigingen, hetzij de plaats in de oorspronkelijke staat hersteld en het strijdige gebruik gestaakt, dan kan de stedenbouwkundige inspecteur de overtreder een vergelijk aanbieden dat pas definitief wordt als de overtreder de transactiesom heeft betaald binnen de termijn die de stedenbouwkundige inspecteur heeft bepaald.

De stedenbouwkundige inspecteur kan het vergelijk enkel aanbieden na een voorafgaand schriftelijk akkoord van de procureur des konings.

Door het betalen van de transactiesom vervallen de strafvordering en het recht van de overheid om herstel te vorderen.]
(decreet van 8 maart 2002, artikel 4)

Artikel 159