DORO : Titel V. Handhavingsmaatregelen - Hoofdstuk I: Strafbepalingen

[Afdeling 6. Transactie]

(decreet van 8 maart 2002, artikel 3)

Artikel 158

Artikel 159:

[De Vlaamse regering bepaalt het bedrag van de transactiesom, alsook de wijze en de modaliteiten van betaling van de transactiesom. De transactiesom mag evenwel nooit minder bedragen dan 50 euro en nooit meer dan 25.000 euro.
[…]
(decreet van 10 maart 2006, artikel 116)

De stedenbouwkundige inspecteur stelt de procureur des Konings onmiddellijk in kennis van de betaling.]
(decreet van 8 maart 2002, artikel 5)