DORO : Titel 5: Handhavingsmaatregelen

Hoofdstuk III. Vernietiging titel

Art. 162 anno 2006:

De rechtbank [...] kan, op vordering van de kopers of de huurders van het goed, voorwerp van de in artikelen 146 tot en met 151 bedoelde vordering, naar gelang van het geval, hun titel van eigendomsverkrijging of van huur op kosten van de veroordeelde vernietigen, onverminderd het recht om vergoeding van de schade te eisen van de schuldige.

De vordering tot vernietiging kan niet meer worden ingeroepen indien de inbreuk op de informatieplicht met betrekking tot de publiciteit en de onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij de authentieke akteverlening en de informatiegerechtigde in deze akte verzaakt aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieplicht.

(Zoals gewijzigd bij art. 37 Decr. Vl. Parl. 26 april 2000 (B.S., 29 april 2000 (eerste uitg.)), met ingang van 1 mei 2000 (art. 64).