koopakte
TITEL IV. Diverse bepalingen

HOOFDSTUK I. Informatieverplichtingen

AFDELING 4. Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar

Artikel 140


De Vlaamse regering kan bepalen dat bij een overdracht onder levenden van een eigendomsrecht en de vestiging of de overdracht onder levenden van een recht van opstal, van erfpacht, of van vruchtgebruik op een grond, de instrumenterende ambtenaar aan [het departement] mededeling moet doen van de partijen bij die rechtshandeling en van de identificatie van de grond.
(decreet van 10 maart 2006, artikel 111)