koopakte
DORO: Titel IV. Diverse bepalingen - Hoofdstuk I. Informatieverplichtingen

Afdeling 4. Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar

Artikel 137 : De instrumenterende ambtenaar vermeldt ...

Artikel 138 : Bij verdeling van een onroerend goed zonder dat een verkavelingsvergunning is afgegeven,

Artikel 139 : Verkavelingen
§ 1. Verkavelingsakte
§ 2. Wijzigende verkavelingsakte
§ 3. ... publiciteit voor een verkaveling ...
§ 4. De instrumenterende ambtenaar brengt de partijen op de hoogte ...
... artikel 99 ... integraal over in de akte.
De onderhandse akten waarin die verrichtingen worden vastgelegd, bevatten dezelfde vermeldingen.

Artikel 140 : De Vlaamse regering kan bepalen dat ..., de instrumenterende ambtenaar aan het departement mededeling moet doen ...

Notariskennis - Wettekst: 2006