Het opstellen van notariele akten

Ruimtelijke ordening

Informatiebronnen voor de notaris : Hypotheekstaat - De vervreemder - Modelformulier vastgoedinformatie - Informatie op de gemeente - Planologisch attest - Stedenbouwkundig attest - Stedenbouwkindig uittreksel

Verplichtingen voor de notaris : Overdracht van een onroerend goed - Verkaveling - Splitsing - Planbatenheffing - Planschadevergoeding

Verkavelingsvergunning: Procedure - Geldigheid - Verval - Wijziging - Herziening - Vernietiging

Inbreuken: Strafrechtelijke sancties - Herstelmaatregelen

Stedenbouwkundige vergunning: Procedure - Geldigheidsduur - Overdaagbaarheid - Vermoeden - Zonevreemd

Ruimtelijke planning

Stedenbouwkundige verordeningen

Planschadevergoeding, planbatenheffing, heffing op onbebouwde percelen

Notarieel bestuursrecht