Voorbereiding te verbeteren akte : De foutloze akte

De foutloze koopakte

Vlaamse Ruimtelijke Ordening
Artikel 137 DORO:
Stedenbouwkundige vergunning
stedenbouwkundige bestemming
dagvaarding
voorkooprecht
de lasten en voorwaarden die opgelegd zijn bij de verkavelingsvergunning
Herstelmaatregel
Artikel 99 DORO
Verzaking aan de vordering tot nietigverklaring

Artikel 138 DORO : Bij verdeling van een onroerend goed:
Splitsingsplan opsturen - opmerkingen College vermelden
De vermelding dat voor de verdeling geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven en dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.2. De verkopers verklaren voorts:

- dat voor de constructies en de actuele bestemming van het eigendom alle vereiste administratieve vergunningen werden verkregen en dat er tot op heden met betrekking tot het eigendom geen geschillen bestaan met om het even wie.
- dat zij er geen kennis van hebben dat met betrekking tot het eigendom onteigeningsbesluiten of beschermingsmaat-regelen (beschermd als monument, opgenomen in het archeologisch patrimonium of gelegen in een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied of gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap of voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe) zouden bestaan.
- dat er geen proces-verbaal werd opgemaakt waarbij een inbreuk werd vastgesteld op de bepalingen van het voormelde decreet.
- dat op het eigendom geen enkele verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, zoals bedoeld in de artikelen 149 tot en met 151 van het voormelde decreet.
-  geen kennis te hebben van enige planbatenheffing.
- dat het verkochte eigendom geen “bos” in de zin van het decreet is en het bosdecreet dus niet van toepassing is.
- dat er geen conventionele, wettelijke of decretale voorkooprechten van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld deze voorkooprechten betrekking hebben op of voortspruiten uit de “Wooncode”, het “Havengebied”, het “Natuurbehoud”, “Beheers-maatschappij Antwerpen Mobiel”, “Waterwegen”, “Zeekanaal”, “Scheepvaart”, “Ruilverkaveling” en “Ruimtelijk Uitvoerings-plan”.

3. De instrumenterende notaris verklaart dat de Stad Antwerpen nog niet beschikt over een plannenregister of vergunningenregister.

4. De instrumenterende notaris meldt, zoals bepaald in artikel 137 van voormeld decreet en op basis van de inlichtingen hem verstrekt door de Stad Antwerpen in haar schrijven van drieëntwintig oktober tweeduizend en zes, het volgende:

1) Voor het eigendom is geen stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2) De stedenbouwkundige bestemming van het eigendom volgens het gewestplan “Antwerpen” de dato drie oktober negen-tienhonderd negenenzeventig, zoals gewijzigd op zeven juli tweeduizend, is “woongebieden”.  De instrumenterende notaris meldt verder dat het onroerend goed onderworpen is aan een gemeentelijke bouw- en woningverordening de dato zesentwintig maart negentienhonderd zesentachtig en een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer de dato negenentwintig april negentienhonderd zevenennegentig, aan een stedenbouwkundige verordening de dato één oktober tweeduizend en vier houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en aan een stedenbouwkundige verordening de dato acht juli tweeduizend en vijf houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.

3) Voor het eigendom werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig de artikelen 146 of 149 tot en met 151 van voormeld decreet.

4) Het eigendom is niet gelegen in een verkaveling waarvoor een verkavelingvergunning afgegeven werd.

5) Het eigendom is niet gelegen in een zone die in het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid is als een zone waar het voorkooprecht geldt.

Verzaking aan de vordering tot nietigverklaring

Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bepalingen van de artikelen 141, 146, eerste lid, 4° en 162 van voormeld decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Zij verklaren dat de initiële onderhandse verkoopover-eenkomst niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel 141.
De kopers verklaren dat deze inbreuk op de informatie-verplichting rechtgezet is bij onderhavige akte.
De kopers bevestigen dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij, indien het eigendom het voorwerp zou uitmaken van de vordering bedoeld in de artikelen 146 tot en met 151 van voormeld decreet, de vernietiging van deze akte zouden kun-nen vorderen, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen van de schuldige.
De kopers verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietigheidsvorderingen die zij zouden kunnen laten gelden op grond van artikel 162 van voormeld decreet.