Informatieverplichtingen inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Wijziging van het DORO in 2004

In 2004 werd hetvolgende toegevoegd aan het DORO inzake informatieverplichtingen:

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen voor de vorm en de modaliteiten van de vermeldingen in de publiciteit en voor de vrijstelling van deze bepalingen voor bepaalde vormen van publiciteit.

Anno 2006 heeft de Vlaamse regering nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

 

2747.com / law / .. Vlaanderen

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Artikel 141 en 142 DORO anno 2004:

Afdeling 5. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

Art. 141 Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt, moet vermelden of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt en moet de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister overnemen.

De vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit dergelijke onderhandse akten opmaken moeten artikel 99 van dit decreet integraal overnemen in de akte.

Afdeling 6. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit

Art. 142 Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdacht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit:

1 of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

2 de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;

3 of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikelen 146 of 149 tot en met 151 en iedere in de zaak gewezen beslissing;

4 of er op het goed een voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 63;

5 of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is.

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen voor de vorm en de modaliteiten van de vermeldingen in de publiciteit en voor de vrijstelling van deze bepalingen voor bepaalde vormen van publiciteit.

(zoals laatst gewijzigd bij art. 42 Decr. Vl. Parl. 21 november 2003 (B.S., 29 januari 2004 (tweede uitg.)), met ingang van 8 februari 2004.)