De foutloze compromis

Ruimtelijke Ordening

Stedenbouwkundige vergunningen
De verkoper verklaart voor alle constructies die door hem worden opgericht de nodige stedenbouwkundige vergunningen te hebben verkregen, en verklaart geen weet te hebben van enige bouwovertreding.

Tot het oprichten van voormeld gebouw werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Stad Antwerpen aan .... afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op ....r met dossier nummer ...., voor het bouwen van een appartementsgebouw met commerciële ruimte en ondergrondse parking.

Partijen verklaren op de hoogte te zijn van artikel 99 van het Vlaams Decreet van 18 mei 1999 houdende de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening, dat luidt: