Vlaamse decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Artikel 36 anno 2006:

§ 1. Nieuwe eigenaars die het volle eigendomsrecht genieten van een aan de heffing onderworpen onroerend goed krijgen een opschorting van de heffing gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte van overdracht. Als er meerdere eigenaars voor dezelfde onroerende goederen zijn, en minstens één ervan nieuwe eigenaar is gelet op de overdracht aan hem door erfopvolging of testament, krijgen zij een opschorting van heffing gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de datum van eigendomsoverdracht door erfopvolging of testament.

§ 2. De volgende rechtspersonen of natuurlijke personen worden echter niet beschouwd als nieuwe eigenaar die het volle eigendomsrecht geniet:
    1° de vennootschappen waarin de vroegere eigenaars van het onroerend goed rechtstreeks of onrechtstreeks participeren voor meer dan 10 % van het aandeelhouderschap;
    2° bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht door erfopvolging of testament.

Wetshistoriek: Vervangen bij art. 7 Decr. Vl. Parl. 23 juni 2006 (B.S., 10 juli 2006), met ingang van 1 januari 2006 (art. 8).